top of page

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HMS

STØ Entreprenørs mål er å ha arbeidsplasser helt frie for skader, hvor alle medarbeidere kan føle seg trygge. Vi skal alltid sette helse og sikkerhet i første rekke, og skal vurdere risikoen ved enhver arbeidsoppgave. Alle medarbeidere skal ha et godt fysisk, organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø som også fremmer en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

HMS: About

HELSE

Helse og arbeidsmiljø - adferdsregler

Hos STØ Entreprenør tar vi arbeidsmiljøet på alvor. Vi har trygge, sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø. Vi har adferdsregler som skal sikre at vi opptrer korrekt i vårt daglige arbeid og som skal gi veiledning rundt viktige spørsmål.  Adferdsreglene tydeliggjør hvilke holdninger som gjelder i STØ Entreprenør. De gir ulike perspektiver på foretakets verdier og hva de innebærer for våre medarbeidere.

Rent, tørt bygg
På alle prosjekter gjennomføres rutiner for rent, tørt bygg. Kort fortalt deles bygget inn i soner etter ferdigstillelsesgrad slik at man hindrer spredning av støv og partikler. Det gjøres også tiltak mot fukt for å hindre utviklingen av sopp, mugg og bakterievekster.

Dette gir et bedre arbeidsmiljø i byggeprosessen, skaper en mer effektiv byggeplass og gir et bedre inneklima i det ferdige bygget.

Påseplikt og innsynsrett
STØ Entreprenør tar sosial dumping på alvor og gjennomfører stikkprøver av lønns- og arbeidsvilkår hos våre underentreprenører og leverandører.

HMS: Tekst
MicrosoftTeams-image (7).png

Miljø


Ytre miljø
STØ Entreprenør er opptatt av å minimere belastningen på miljøet og på mennesker og virksomheter der STØ bygger.

I samarbeid med våre oppdragsgivere settes det mål utover myndighetenes krav. Det være seg BREEAM-klassifisering, avfallsmengder og sorteringsgrad.

I 2021 hadde vi et resultat på 95,5%, hvor myndighetens krav var på 60%.

HMS: Bilde

SIKKERHET

Personlig verneutstyr
Vi sørger for at alle ansatte har riktig verneutstyr og vet hvorfor og hvordan de skal bruke det. Hos oss er det obligatorisk med synlighetstøy, hjelm og vernesko. Hørselvern, vernebriller og hansker og ev. annet verneutstyr brukes ved behov.

Rapportering av uønskede hendelser (RUH)
Som en del av det å være en lærende organisasjon sørger vi for å få kontinuerlige tilbakemeldinger fra virksomheten. Uønskede hendelser skal tas alvorlig.

Risikovurdering og SJA
Alle prosjekter gjennomfører risikovurderinger i forkant av prosjektet. Risikovurderingen brukes som en av styringsparameterne i prosjektgjennomføringen og oppdateres jevnlig. SJA (sikker jobb analyser) brukes som et tiltak for å redusere risikoen i spesielle arbeidsoperasjoner.

Vernerunder og daglig kontroll
Vi gjennomfører vernerunder på byggeplassene våre ukentlig. I tillegg gjennomføres det daglige kontroller på de mest kritiske elementene.

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

HMS: Tekst
HMS: Our Products
_P7A0391.jpg

BÆREKRAFT

STØ Entreprenør arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn

for dagens og morgendagens mennesker.

bottom of page